Medyanın Sınıfsal Temelleri: Emeğin Gerçekleri ve Sermayenin İlluzyonları

Özet: Medya  endüstrisi,  toplumsal  iletişim  ve  ilişkilerin  dolaşımını  kamusal  olarak  gerçekleştiren  bir  sembolik  üretim  alanıdır.  Günümüzde  medya  alanı,  “siyasal  iktidarla  ilişkiler”,  “sansür-otosansür”,  “holdingleşme”,  “yandaşlık”,  “güvencesizlik”,  “düşünce
özgürlüğü”,  “denetim”,  “niteliksizleşme”,  “iliştirilmiş  gazetecilik”  gibi  tartışmalar  ile  birlikte  düşünüldüğünde,  bu  alandaki  sınıf  ilişkilerinin  incelenmesi  daha  da  önemli  hale  gelmektedir.  Bu  çalışmada  medya,  üç  alt  başlık  altında,  sermaye  birikim  alanı  olarak,  sınıf  mücadelesi  alanı  olarak  ve  sınıf  mücadelesi  aracı  olarak  irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: medyanın  ekonomi  politiği,  sermaye  birikimi,  sınıf  mücadelesi

Summary: Media  industry  is  based  on  a  symbolic  production  process  through  which  social  communication  and  relations  are  publicly  circulated.When  media  space  is  thought  together  with  today’s  discussions  such  as’’censorship-autocensorship”,  “monopolization”,  “precarity”, “freedom  of  thought”,  “control”,  “deskilling”,  “advocacy”  and  “embedded  journalism”,  the  analysis  of  the  class  relations  of  this  space  becomes  much  more  critical.  In  this  study,  media  is  examined  under  three  subtitles:  media  as  a  space  of  capital  accumulation,  media  as  a  space  of  class  struggle  and  media  as  a  means  of  class  struggle.
Keywords: political  economy  of  media,  capital  accumulation,  class  struggle

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.